ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Τελευταία ενημέρωση 05/02/2020

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης αποτελούν νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ σας, είτε προσωπικά είτε για λογαριασμό μιας οντότητας (“εσείς”) και της Anastasia Apartments & Studios (“Εταιρεία”, “εμείς”, “εμείς” ή “μας” σχετικά με την πρόσβασή σας και τη χρήση της ιστοσελίδας της Anastasia Apartments & Studios καθώς και κάθε άλλης μορφής μέσων, καναλιού πολυμέσων, κινητού ιστότοπου ή εφαρμογών για κινητά που συνδέονται ή συνδέονται με άλλο τρόπο (συλλογικά ο “ιστότοπος”). Συμφωνείτε ότι με την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα έχετε διαβάσει, κατανοήσει και έχετε συμφωνήσει να δεσμεύεστε από όλους αυτούς τους Όρους Χρήσης. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΚΟΜΑ ΜΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΜΕΣΩΣ.

Οι συμπληρωματικοί όροι και τα έγγραφα ή τα έγγραφα που ενδέχεται να αναρτώνται από καιρού εις καιρόν στο Διαδίκτυο ενσωματώνονται ρητά εδώ με παραπομπή. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να κάνουμε αλλαγές ή τροποποιήσεις στους παρόντες Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Θα σας ειδοποιήσουμε για οποιεσδήποτε αλλαγές ενημερώνοντας την ημερομηνία “Τελευταία ενημέρωση” αυτών των Όρων Χρήσης και παραιτούμε από κάθε δικαίωμα να λαμβάνετε ειδική ειδοποίηση για κάθε τέτοια αλλαγή. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά τους παρόντες Όρους Χρήσης για να ενημερώνεστε για τις ενημερώσεις. Θα υποβάλετε και θα θεωρηθεί ότι έχετε ενημερωθεί και έχετε αποδεχτεί τις αλλαγές σε οποιονδήποτε αναθεωρημένο Όρο Χρήσης από τη συνεχιζόμενη χρήση του Δικτυακού Τόπου μετά την ημερομηνία δημοσίευσης αυτών των αναθεωρημένων Όρων Χρήσης.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στον Ιστότοπο δεν προορίζονται για διανομή ή χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία ή χώρα όπου τέτοια διανομή ή χρήση θα ήταν αντίθετη προς το νόμο ή τη νομοθεσία ή που θα μας υπόκειτο σε οποιαδήποτε απαίτηση εγγραφής σε μια τέτοια δικαιοδοσία ή χώρα . Ως εκ τούτου, τα άτομα που επιλέγουν να έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα από άλλες τοποθεσίες το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους, εφόσον και στο βαθμό που ισχύουν οι τοπικοί νόμοι.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, ο Ιστότοπος είναι ιδιοκτησία μας και όλο τον πηγαίο κώδικα, βάσεις δεδομένων, λειτουργικότητα, λογισμικό, σχέδια ιστοσελίδας, ήχου, βίντεο, κείμενο, φωτογραφίες και γραφικά στην Ιστοσελίδα (συλλογικά το “Περιεχόμενο”) και τα εμπορικά σήματα, τα σήματα και τα λογότυπα που περιέχονται σε αυτά (τα “σήματα”) ανήκουν ή ελέγχονται από εμάς ή μας αδειοδοτούνται και προστατεύονται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων και διάφορα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού των Ηνωμένων Πολιτειών, διεθνείς συμβάσεις. Το περιεχόμενο και τα σήματα παρέχονται στον ιστότοπο “ΩΣ ΕΧΟΥΝ” μόνο για τις πληροφορίες και την προσωπική σας χρήση. Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στους παρόντες Όρους Χρήσης, κανένα μέρος της Ιστοσελίδας και κανένα Περιεχόμενο ή Σήματα δεν μπορούν να αντιγραφούν, να αναπαραχθούν, να συγκεντρωθούν, να αναδημοσιευτούν, να ανεβούν, να δημοσιευθούν, να προβάλλονται, να μεταφραστούν, να μεταδοθούν, να διανεμηθούν, να πωληθούν, αλλιώς εκμεταλλεύονται για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς την ρητή γραπτή ρητή άδεια.

Υπό την προϋπόθεση ότι δικαιούστε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο, σας παρέχεται περιορισμένη άδεια για να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και να λάβετε ή να εκτυπώσετε αντίγραφο οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου στο οποίο αποκτήσατε κατάλληλη πρόσβαση αποκλειστικά για τις προσωπικές σας, μη εμπορικές χρήση. Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα που δεν σας παραχωρήθηκαν ρητώς στον ιστότοπο, το περιεχόμενο και τα σήματα.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Με τη χρήση του Δικτυακού Τόπου, δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (1) έχετε τη νομική ικανότητα και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους Χρήσης. (2) δεν είστε ανήλικος στη δικαιοδοσία στην οποία διαμένετε · (3) δεν θα έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα με αυτοματοποιημένα ή μη ανθρώπινα μέσα, είτε μέσω bot, γραφήματος, είτε με άλλο τρόπο. (4) δεν θα χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό. και (5) η χρήση της Ιστοσελίδας σας δεν θα παραβιάζει οποιοδήποτε εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμό.

Εάν παρέχετε οποιεσδήποτε πληροφορίες που είναι αναληθές, ανακριβές, δεν είναι τρέχουσες ή ελλιπείς, έχουμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε το λογαριασμό σας και να αρνηθούμε οποιαδήποτε και κάθε χρήση της Ιστοσελίδας (ή οποιοδήποτε τμήμα της).

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση ή η χρήση της Ιστοσελίδας για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους διαθέτουμε την Ιστοσελίδα. Η Ιστοσελίδα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με οποιαδήποτε εμπορική προσπάθεια εκτός από εκείνες που είναι ειδικά εγκεκριμένες ή εγκεκριμένες από εμάς.

Ως χρήστης του Δικτυακού Τόπου, συμφωνείτε να μην:

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΤΗ

Ο ιστότοπος δεν προσφέρει στους χρήστες να υποβάλλουν ή να δημοσιεύουν περιεχόμενο. Μπορούμε να σας προσφέρουμε την ευκαιρία να δημιουργείτε, να υποβάλλετε, να δημοσιεύετε, να προβάλλετε, να μεταδίδετε, να εκτελείτε, να δημοσιεύετε, να διανέμετε ή να μεταδίδετε περιεχόμενο και υλικό σε εμάς ή στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κειμένων, , γραφικά, σχόλια, προτάσεις ή προσωπικές πληροφορίες ή άλλο υλικό (συλλογικά “Συνεισφορές”). Οι συνεισφορές ενδέχεται να είναι ορατές από άλλους χρήστες του ιστότοπου και μέσω ιστότοπων τρίτων. Ως εκ τούτου, οι τυχόν συνεισφορές που μεταδίδετε μπορούν να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου της τοποθεσίας. Όταν δημιουργείτε ή καθιστάτε διαθέσιμες οποιεσδήποτε Συνεισφορές, εκπροσωπείτε και εγγυάστε ότι:

Η δημιουργία, η διανομή, η μετάδοση, η δημόσια προβολή ή η απόδοση και η πρόσβαση, η λήψη ή η αντιγραφή των Συνεισφορών σας δεν επηρεάζουν και δεν θα παραβιάζουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, του εμπορικού σήματος, τα ηθικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου.
2. Είστε ο δημιουργός και ο κάτοχος ή έχετε τις απαραίτητες άδειες, δικαιώματα, συγκαταθέσεις, εκδόσεις και δικαιώματα χρήσης και να μας εξουσιοδοτήσετε, τον Ιστότοπο και άλλους χρήστες του Δικτυακού Τόπου να χρησιμοποιήσουν τις Συνεισφορές σας με οποιονδήποτε τρόπο που σχεδιάζεται από την Ιστοσελίδα και τους παρόντες Όρους Χρήσης.
3. Έχετε τη γραπτή συγκατάθεση, την απελευθέρωση και / ή την άδεια κάθε ατόμου που μπορεί να αναγνωριστεί στις Συνεισφορές σας να χρησιμοποιήσει το όνομα ή την ομοιότητα κάθε συγκεκριμένου ατόμου που μπορεί να αναγνωριστεί, ώστε να καταστεί δυνατή η συμπερίληψη και η χρήση των Συνεισφορών σας με οποιονδήποτε τρόπο από την Τοποθεσία και τους παρόντες Όρους Χρήσης.
4. Οι Συνεισφορές σας δεν είναι ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές.
5. Οι Συνεισφορές σας δεν είναι ανεπιθύμητες ή μη εξουσιοδοτημένες διαφημίσεις, διαφημιστικό υλικό, πυραμίδες, αλυσιδωτές επιστολές, spam, μαζικές αποστολές ή άλλες μορφές προσέλκυσης.
6. Οι Συνεισφορές σας δεν είναι δυσάρεστες, αηδιαστικές, βλαπτικές, βρώμικες, βίαιες, παρενοχλητικές, δυσφημιστικές, συκοφαντικές ή αντίθετες (όπως καθορίζονται από εμάς).
7. Οι Συνεισφορές σας δεν γελοιοποιούν, απομιμήσουν, δυσφημήσουν, εκφοβίσουν ή κακοποιήσουν κανέναν.
8. Οι Συνεισφορές σας δεν υποστηρίζουν τη βίαιη ανατροπή οποιασδήποτε κυβέρνησης ή υποκινούν, ενθαρρύνουν ή απειλούν σωματική βλάβη εναντίον άλλου.
9. Οι Συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν κανένα εφαρμοστέο νόμο, κανονισμό ή κανόνα.
10. Οι Συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα προστασίας προσωπικών δεδομένων ή διαφημίσεων τρίτου μέρους.
11. Οι Συνεισφορές σας δεν περιέχουν υλικό που απαιτεί προσωπικές πληροφορίες από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών ή εκμεταλλεύεται άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών με σεξουαλικό ή βίαιο τρόπο.
12. Οι Συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν κανέναν ομοσπονδιακό ή κρατικό νόμο σχετικά με την παιδική πορνογραφία ή προορίζονται με άλλο τρόπο για την προστασία της υγείας ή της ευημερίας των ανηλίκων.
13. Οι Συνεισφορές σας δεν περιλαμβάνουν επιθετικά σχόλια που σχετίζονται με τη φυλή, την εθνική προέλευση, το φύλο, τη σεξουαλική προτίμηση ή τα σωματικά μειονεκτήματα.
14. Οι Συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν διαφορετικά, ούτε συνδέονται με υλικό που παραβιάζει, οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων Χρήσης ή οποιοδήποτε εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμό.
Οποιαδήποτε χρήση του Δικτυακού Τόπου κατά παράβαση των προαναφερθέντων παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης και μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, τον τερματισμό ή την αναστολή των δικαιωμάτων χρήσης του Δικτυακού Τόπου.

ΑΔΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εσείς και ο Δικτυακός Τόπος συμφωνείτε ότι μπορούμε να προσπελάσουμε, να αποθηκεύσουμε, να επεξεργαστούμε και να χρησιμοποιήσουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα που παρέχετε σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου και τις επιλογές σας (συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων).

Υποβάλλοντας προτάσεις ή άλλα σχόλια σχετικά με τον ιστότοπο, συμφωνείτε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να μοιραστούμε τέτοιου είδους σχόλια για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς αποζημίωση για εσάς.

Δεν δηλώνουμε καμία ιδιοκτησία στις Συνεισφορές σας. Διατηρείτε πλήρως την κυριότητα όλων των Συνεισφορών σας και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων που σχετίζονται με τις Συνεισφορές σας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν δηλώσεις ή παραστάσεις στις Συνεισφορές σας που παρέχονται από εσάς σε οποιαδήποτε περιοχή του Δικτυακού Τόπου. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις Συνεισφορές σας στον Ιστότοπο και συμφωνείτε ρητά να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη και να αποφύγετε οποιαδήποτε νομική ενέργεια εναντίον μας σχετικά με τις Συνεισφορές σας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να: (1) παρακολουθούμε τον ιστότοπο για παραβιάσεις αυτών των Όρων Χρήσης. (2) να λάβει τα κατάλληλα νομικά μέτρα εναντίον οποιουδήποτε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, παραβιάζει το νόμο ή τους παρόντες Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, την αναφορά αυτού του χρήστη στις αρχές επιβολής του νόμου, (3) κατά τη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς περιορισμό, να αρνούνται, να περιορίζουν την πρόσβαση, να περιορίζουν τη διαθεσιμότητα ή να απενεργοποιούν (στο μέτρο του δυνατού τεχνολογικά εφικτό) οποιαδήποτε από τις Συνεισφορές σας ή οποιοδήποτε τμήμα τους. (4) κατά τη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς περιορισμό, ειδοποίηση ή ευθύνη, να αφαιρέσουμε από την Ιστοσελίδα ή να απενεργοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο όλα τα αρχεία και το περιεχόμενο που είναι υπερβολικά μεγάλα ή καθ ‘οιονδήποτε τρόπο επιβαρύνουν τα συστήματά μας. και (5) κατά τα άλλα να διαχειριζόμαστε τον ιστότοπο κατά τρόπο που να προστατεύει τα δικαιώματα και την ιδιοκτησία μας και να διευκολύνει την εύρυθμη λειτουργία του Δικτυακού Τόπου.

ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗ

Αυτοί οι Όροι Χρήσης παραμένουν σε πλήρη ισχύ και αποτέλεσμα κατά τη χρήση του Δικτυακού Τόπου. ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΝ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ BLOCKING ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ IP) ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ Ή ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ, ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥ ΝΟΜΟΥ Ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ. ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΑΣ Ή ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΤΕ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ΣΤΗ ΜΟΝΟ ΜΑΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗ.

Αν καταργήσουμε ή αναστείλουμε τον λογαριασμό σας για οποιονδήποτε λόγο, σας απαγορεύεται να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό με το όνομά σας, ένα πλαστό ή δανεικό όνομα ή το όνομα οποιουδήποτε τρίτου, ακόμη και αν μπορεί να ενεργείτε για λογαριασμό τρίτου κόμμα. Εκτός από τον τερματισμό ή την αναστολή του λογαριασμού σας, διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε στις κατάλληλες νομικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό της αστικής, ποινικής και αποτρεπτικής προσφυγής.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε ή να καταργήσουμε τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή ή για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διακριτική μας ευχέρεια χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία στον ιστότοπό μας. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε το σύνολο ή μέρος του Δικτυακού Τόπου χωρίς ειδοποίηση ανά πάσα στιγμή. Δεν θα ευθυνόμαστε σε εσάς ή σε τρίτους για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή τιμής, αναστολή ή διακοπή της Ιστοσελίδας.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι ο ιστότοπος θα είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να αντιμετωπίσουμε υλικό, λογισμικό ή άλλα προβλήματα ή να χρειαστεί να εκτελέσουμε συντήρηση σχετική με τον ιστότοπο, με αποτέλεσμα διακοπές, καθυστερήσεις ή σφάλματα. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να αναθεωρήσουμε, να αναβαθμίσουμε, να αναστείλουμε, να διακόψουμε ή να τροποποιήσουμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την Ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή ή για οποιοδήποτε λόγο χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Συμφωνείτε ότι δεν έχουμε καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν απώλεια, ζημιά ή ταλαιπωρία που προκαλείται από την αδυναμία σας να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε χρόνου διακοπής ή διακοπής της Ιστοσελίδας. Τίποτα στους παρόντες Όρους Χρήσης δεν θα ερμηνευτεί ότι μας υποχρεώνει να διατηρούμε και να υποστηρίζουμε την Ιστοσελίδα ή να παρέχουμε οποιεσδήποτε διορθώσεις, ενημερώσεις ή εκδόσεις σε σχέση με αυτές.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Οι παρόντες Όροι διέπονται από και ορίζονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Η Anastasia Apartments & Studios συμφωνεί ανεπιφύλακτα ότι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης θα έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυση κάθε διαφοράς που ενδέχεται να προκύψει σε σχέση με αυτούς τους όρους.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

Δεσμευτική Διαιτησία

Κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σε σχέση με την παρούσα σύμβαση, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ζητήματος σχετικά με την ύπαρξη, την ισχύ ή τον τερματισμό της, παραπέμπεται και τελικά επιλύεται από το Διεθνές Εμπορικό Διαιτητικό Δικαστήριο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Διαιτησίας (Βέλγιο, Βρυξέλλες, Avenue Louise, 146 ) σύμφωνα με τους Κανόνες αυτής της ICAC, η οποία ως αποτέλεσμα της παραπομπής σε αυτήν θεωρείται ως μέρος αυτής της ρήτρας. Η έδρα ή ο νόμιμος τόπος της διαιτησίας είναι η Ελλάδα. Η γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική. Το εφαρμοστέο δίκαιο της σύμβασης είναι το ουσιαστικό δίκαιο της Ελλάδας.

Περιορισμοί

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι οποιαδήποτε διαιτησία περιορίζεται στην διαφορά μεταξύ των μερών χωριστά. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, (α) καμία διαιτησία δεν συνδέεται με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία. (β) δεν υπάρχει δικαίωμα ή εξουσία να διαιτητεύεται οποιαδήποτε διαφορά βάσει κατηγορίας δράσης ή να χρησιμοποιείται διαδικασία κατηγορηματικής δράσης, και (γ) δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα ή εξουσία για οποιαδήποτε διαφορά να ασκείται με την υποτιθέμενη αντιπροσωπευτική ιδιότητα εκ μέρους του ευρύτερου κοινού ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

Εξαιρέσεις από τη Διαιτησία

Τα μέρη συμφωνούν ότι οι ακόλουθες Διαφορές δεν υπόκεινται στις παραπάνω διατάξεις περί δεσμευτικής διαιτησίας: (α) Οποιεσδήποτε Διαφορές που επιδιώκουν να επιβάλουν ή να προστατεύσουν, ή σχετικά με το κύρος, οποιοδήποτε από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ενός Συμβαλλόμενου Μέρους. (β) οποιαδήποτε Διαφορά που σχετίζεται με, ή προκύπτει από, ισχυρισμούς για κλοπή, πειρατεία, εισβολή στην ιδιωτική ζωή ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση, και (γ) οποιαδήποτε απαίτηση για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι αυτή η διάταξη είναι παράνομη ή μη εκτελεστή, τότε κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα επιλέξει να διαιτητεύσει οποιαδήποτε διαφορά που εμπίπτει στο τμήμα της παρούσας διάταξης που κρίθηκε παράνομη ή μη εκτελεστή και η εν λόγω διαφορά αποφασίζεται από αρμόδιο δικαστήριο στα δικαστήρια που αναφέρονται και τα μέρη συμφωνούν να υποβληθούν στην προσωπική δικαιοδοσία του εν λόγω δικαστηρίου.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Ενδέχεται να υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τον ιστότοπο που περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις, συμπεριλαμβανομένων περιγραφών, τιμολόγησης, διαθεσιμότητας και διαφόρων άλλων πληροφοριών. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώνουμε τυχόν σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάζουμε ή να ενημερώνουμε τις πληροφορίες στην Ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Ο ιστότοπος παρέχεται σε AS-IS και ως διαθέσιμη βάση. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΣΕ ΟΛΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΑΣ. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. Εμείς δεν κάνουν καμία ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ την ακρίβεια ή πληρότητα της Ιστοσελίδας’S περιεχόμενο ή το περιεχόμενο οποιουδήποτε ιστοσελίδες που συνδέονται με την ιστοσελίδα και ΘΑ αναλαμβάνει καμιά ευθύνη και την ευθύνη για οποιαδήποτε (1) σφάλματα, λάθη Ή ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ, ( 2) ΑΤΟΜΙΚΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, (3) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΜΑΣ Ή / ΚΑΙ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή / ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (4) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΣΕ Ή ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, (5) ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΙΟΥΣ, ΤΡΟΪΑΝΝΑ ΑΓΟΡΙΑ Ή ΟΜΟΕΙΔΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ Ή / 6) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ, ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ Ή ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΛΛΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. Εμείς δεν εγγυάται ούτε εγκρίνει, ΕΓΓΥΗΣΗ, ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία διαφήμισης ή προσφέρονται από έναν ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΔΕΣΜΟ, Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΚΙΝΗΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ banner ή Άλλα Διαφήμισης, ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΟΥ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΣΚΕΙΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΜΕΙΣ Ή ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΑΣ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ή ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ, Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΜΕΣΕΣ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΕΑΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΥΤΟΙΕΣ ΝΟΜΟΙ ΣΕ ΕΣΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να μας κρατήσετε αβλαβείς, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών μας, των θυγατρικών μας και όλων των αντίστοιχων αξιωματικών, πρακτόρων, συνεργατών και υπαλλήλων μας, από και έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας, ευθύνης, αξίωσης ή απαίτησης, συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγόρων «αμοιβές και έξοδα που πραγματοποιούνται από τρίτους εξαιτίας ή προκύπτουν από: (1) τη χρήση του Δικτυακού Τόπου. (2) παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης. (3) οποιαδήποτε παραβίαση των δηλώσεων και των εγγυήσεών σας που παρατίθενται στους παρόντες Όρους Χρήσης. (4) παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. ή (5) οποιαδήποτε επικίνδυνη πράξη έναντι οποιουδήποτε άλλου χρήστη του Δικτυακού Τόπου με τον οποίο συνδέσατε μέσω του Δικτυακού Τόπου. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, διατηρούμε το δικαίωμα, με δικά σας έξοδα, να αναλάβουμε την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος για το οποίο πρέπει να μας αποζημιώσετε και συμφωνείτε να συνεργαστείτε, με δικά σας έξοδα, με την υπεράσπιση αυτών των αξιώσεων. Θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να σας ειδοποιήσουμε για οποιαδήποτε τέτοια αξίωση, ενέργεια ή διαδικασία που υπόκειται σε αυτή την αποζημίωση μόλις το γνωρίσετε.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΗ

Θα διατηρήσουμε ορισμένα δεδομένα που διαβιβάζετε στην Ιστοσελίδα για σκοπούς διαχείρισης της απόδοσης της Ιστοσελίδας, καθώς και δεδομένα σχετικά με τη χρήση του Δικτυακού Τόπου από εσάς. Παρόλο που πραγματοποιούμε τακτικές εφεδρικές αντιγραφές δεδομένων, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλα τα δεδομένα που μεταδίδετε ή που σχετίζονται με οποιαδήποτε δραστηριότητα που έχετε αναλάβει με τη χρήση του Δικτυακού Τόπου. Συμφωνείτε ότι δεν θα έχουμε καμία ευθύνη έναντι εσάς για τυχόν απώλεια ή διαφθορά τέτοιων δεδομένων και με αυτό παραιτούμε από κάθε δικαίωμα αντίδρασης εναντίον μας που προκύπτει από οποιαδήποτε τέτοια απώλεια ή διαφθορά τέτοιων δεδομένων.

Ηλεκτρονικές επικοινωνίες, συναλλαγές και υπογραφές

Η επίσκεψη στον ιστότοπο, η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η συμπλήρωση ηλεκτρονικών εντύπων αποτελούν ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Συμφωνείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικές επικοινωνίες και συμφωνείτε ότι όλες οι συμφωνίες, ειδοποιήσεις, αποκαλύψεις και άλλες επικοινωνίες που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στον Ιστότοπο, ικανοποιούν κάθε νόμιμη απαίτηση για γραπτή επικοινωνία. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ Ή ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ Ή ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. Με την παρούσα παραιτείστε από οποιαδήποτε δικαιώματα ή απαιτήσεις βάσει οποιουδήποτε καταστατικού, κανονισμών, κανόνων, κανονισμών ή άλλων νόμων σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία που απαιτούν πρωτότυπη υπογραφή ή παράδοση ή διατήρηση μη ηλεκτρονικών αρχείων ή πληρωμές ή χορήγηση πιστώσεων με οποιοδήποτε άλλο τρόπο από ηλεκτρονικά μέσα.

ΔΙΑΦΟΡΑ

Αυτοί οι Όροι Χρήσης και οποιεσδήποτε πολιτικές ή κανόνες λειτουργίας που δημοσιεύτηκαν από εμάς στον Ιστότοπο ή σε σχέση με τον Ιστότοπο αποτελούν την πλήρη συμφωνία και κατανόηση μεταξύ εσάς και εμάς. Η παράλειψή μας να ασκήσουμε ή να επιβάλλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης δεν λειτουργεί ως παραίτηση από το δικαίωμα ή τη διάταξη. Αυτοί οι Όροι Χρήσης λειτουργούν στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Μπορούμε να αναθέσουμε οποιαδήποτε ή όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας σε άλλους ανά πάσα στιγμή. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια, ζημιά, καθυστέρηση ή αδράνεια που προκαλείται από οποιαδήποτε αιτία πέρα ​​από τον εύλογο έλεγχο μας. Εάν κάποια διάταξη ή μέρος μιας διάταξης των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί ότι είναι παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη, η εν λόγω διάταξη ή τμήμα της διάταξης θεωρείται αποσυνδεδεμένη από τους παρόντες Όρους Χρήσης και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα οποιωνδήποτε εναπομενόντων προμήθειες. Δεν υπάρχει κοινοπραξία, εταιρική σχέση, απασχόληση ή σχέση αντιπροσωπείας που δημιουργείται μεταξύ εσάς και εμάς ως αποτέλεσμα αυτών των Όρων Χρήσης ή χρήσης του Δικτυακού Τόπου. Συμφωνείτε ότι αυτοί οι Όροι Χρήσης δεν θα ερμηνευτούν εναντίον μας, επειδή τα έχετε συντάξει. Με το παρόν παραιτείστε από οποιαδήποτε και οποιαδήποτε προστασία μπορείτε να έχετε με βάση την ηλεκτρονική μορφή αυτών των Όρων Χρήσης και την έλλειψη υπογραφής από τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση αυτών των Όρων Χρήσης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Για να επιλύσετε μια καταγγελία σχετικά με την Ιστοσελίδα ή για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Δικτυακού Τόπου, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση:

info (at) anastasiahanioti (dot) com

Αναστασία Διαμερίσματα & Στούντιο Χανιώτη, 63085, Χαλκιδική